top of page

სახელმძღვანელოების შეფასება მასწავლებელთა პერსპექტივით

კვლევა რამდენიმე ეტაპად წარიმართება და სასკოლო სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებული გამოწვევები, ასევე, თუ რამდენად აკმაყოფილებს არსებული სახელმძღვანელოები ხარისხის, შესაბამისობისა და ინკლუზიურობის მაღალ სტანდარტებს, განსხვავებული პერსპექტივებიდან შეფასდება.


კვლევის პირველი ეტაპი სასკოლო სახელმძღვანელოების სწავლების პრაქტიკაზე დაფუძნებით, მასწავლებლების მიერ შეფასებას ითვალისწინებდა.

Comentarios


bottom of page